Overeenkomst van opdracht

ZZP boekhouder
Stroomwal 72
1967 JK  Heemskerk

De heer/mevrouw        

Heemskerk, 18 januari 2010

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u de bevestiging van uw opdracht om alle afgesproken werkzaamheden voor 2010 te verrichten. In deze brief bevestigen wij uw opdracht en geven de voorwaarden waaraan wij beroepsmatig gehouden zijn.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de onderstaand nader gespecificeerde werkzaamheden verrichten.

U hebt meegedeeld dat het gebruik en de verspreiding van de door ons samengestelde informatie is bedoeld voor uzelf en de belastingdienst.

Verantwoordelijkheden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot:

•             de inrichting van een toereikende administratie;

•             de aanwezigheid van alle bankafschriften en facturen

Wij vertrouwen op medewerking van u en gaan ervan uit dat u de administratie, vastleggingen, documentatie en overige informatie die voor de samenstelling van de jaarrekening nodig zijn, beschikbaar zult stellen.

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Afwijkingen van deze bepalingen zullen in de jaarrekening worden toegelicht.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Voorts verrichten wij voor u de volgende werkzaamheden:

•             het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening;

•             het verzorgen van de aangiften inkomsten- en omzetbelasting;

•             de behandeling van verzoek- en bezwaarschriften betreffende fiscale aangelegenheden;

Op uw afzonderlijk verzoek zullen wij onderstaande werkzaamheden voor u verrichten:

•             advisering over de administratieve systemen;

•             advisering over economische, organisatorische en fiscale aangelegenheden;

•             voeren van fiscale procedures;

Overige zaken

1.            Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht; regelmatig zullen wij in overleg met u bezien of de opdrachtbevestiging moet worden aangepast.

2.   Ons jaartarief bedraagt 840 euro exclusief BTW en is gebaseerd op vereiste ervaring, bekwaamheid en mate van verantwoordelijkheid. Het honorarium is gebaseerd op de tijdbesteding en de gemaakte kosten en zal ingaan per startdatum van uw eerste verkoopfactuur.

 3.   Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan

      u bijgaand een exemplaar aantreft.

Mocht u naar aanleiding van deze bevestiging nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

ZZP boekhouder     

Voor akkoord,

De heer/mevrouw

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *