Fiets van de zaak= win-win-situatie

Bezuinigingen bij bedrijven zijn aan de orde van de dag. Steeds meer ondernemers

halen noodgedwongen de broekriem aan. Uw medewerkers toch extra belonen, zonder dat het u veel geld kost? Kies dan voor fiscaal vriendelijk

belonen. Populair voorbeeld: de ‘fiets van de zaak’. Stel, als werkgever verstrekt u een fiets aan uw medewerker. Kosten: € 600.

U vraagt uw medewerker het volle aankoopbedrag van de fiets terug door gedurende twaalf maanden het brutoloon te verlagen met € 50 per maand. De medewerker lost zo het totaalbedrag af, waardoor u zelf geen extra kosten maakt. U én uw medewerker

betalen door de verlaging van het brutoloon ook (iets) minder sociale premies.

Aantrekkelijk voor uw werknemer is het fiscale voordeel (een lager brutoloon betekent ook minder loonheffing). Bij een belastingpercentage van 42% is

het voordeel per maand in dit geval € 23. De fiets kost de werknemer in plaats van € 600 in feite dus ‘slechts’ € 324! Voorwaarden

1. U dient een fietsovereenkomst (werkgever- werknemer) en een goedkeuring van de belastinginspecteur te hebben voor het vergoeden, verstrekken of ter

beschikking stellen van een fiets van de zaak.

 

2. De fiets mag niet duurder zijn dan € 749. Is dit wel het geval, dan mag u de meerwaarde niet van het brutoloon van uw medewerker aftrekken

of onbelast vergoeden (wanneer de medewerker de fiets zelf heeft aangeschaft).

 

3. Bij verrekening met het brutoloon mag het loon nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Bij verrekening met vakantiedagen gelden alleen de

bovenwettelijke vakantiedagen die uw werknemer na het aangaan van de fietsovereenkomst opbouwt.

 

4. U mag in het lopende kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren niet eerder een fiets aan de betreffende medewerker hebben vergoed, verstrekt

of ter beschikking gesteld.

 

5. Uw werknemer dient de fiets te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij voor woonwerkverkeer reist.

 

Let op: uw medewerker dient wel te beseffen dat verrekeningen met het brutoloon gevolgen hebben voor de pensioenopbouw, het vakantiegeld en

eventuele uitkeringen (WW/WIA). Het is belangrijk dat u hierover een en ander schriftelijk vastlegt.